แบบประเมินการอบรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Adobe Ilusstrator CS3
สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/1 (ห้องเรียนพิเศษ SMART)

ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 55 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

 

***คลิกทำแบบประเมิน***