แบบทดสอบภาคปฏิบัติ วิชา ง33201 เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วย Dreamweaver
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 1/2555 โรงเรียนสตูลวิทยา
คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลา 60 นาที


คำชี้แจง
ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ตามที่กำหนดังต่อไปนี้


1. สร้างเว็บไซต์ตามเนื้อหาที่กำนดโดยตั้งชื่อเว็บไซต์ เป็นรหัสประจำตัวนักเรียน(xxxxx) (1 คะแนน)
2. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ images สำหรับใส่้ภาพประกอบทั้งหมดตามที่กำหนด แนะนำไม่ควรเปลี่ยนชื่อไฟล์ทั้งหมด(2 คะแนน)
3. ใส่เนื้อหาตามที่กำหนด พร้อมตกแต่ง (1 คะแนน)
4. ใส่ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตามที่กำหนด (1 คะแนน)
5. ใส่ภาพพื้นหลังตามที่กำหนด (1 คะแนน)
6. ใส่ title เป็น ครึ่งชีวิตของเด็กไทยหมดไปกับสื่อร้าย (1 คะแนน)
7. สร้างตารางตามที่กำนด (1 คะแนน)
8. ตกแต่งให้สมบูรณ์สวยงามตามความเหมาะสม (1 คะแนน)
9. ส่งเฉพาะไฟล์เว็บไซต์เท่านั้น ไปยังเครื่องครู \\teachertot ตามชื่อห้องเรียนที่กำหนด (ไม่ต้องส่งโฟลเดอร์ images) (1 คะแนน)

* หมายเหตุ
-หากไม่ทำตามเงื่อนไขข้างต้นจะโดยตัดคะแนน
-หมดเวลาปิดห้องส่ง

-------------------------------------------------

สิ่งที่กำนดให้

1. เนื้อหา

ครึ่งชีวิตของเด็กไทยหมดไปกับสื่อร้าย

โลกยุคข้อมูลข่าวสาร “สื่อ” เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งต่อสังคมที่ไม่เพียงแต่เพื่อการสื่อสารหรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แต่ยังมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย จากข้อมูลการสำรวจของกระทรวงวัฒนธรรม พบว่าเด็กใช้เวลา
1 ใน 3 ของชีวิตกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ คุยโทรศัพท์วันละประมาณ 1 ชั่วโมง ส่งSMSวันละ 2 ครั้ง โหลดภาพหรือเพลง
ริงโทนวันละ 2 รอบ ใช้อินเตอร์เนตวันละ 1 ชั่วโมง ฟังเพลงจากMP3/CD 2 ชั่วโมง ดูหนังจากCD/ VCD/DVD 2 ชั่วโมง
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 2 ชั่วโมง แม้ปัจจุบันเด็กไทยมีโอกาสเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น แต่การเข้าถึงสื่อส่วนใหญ่ของเด็กก็ต้องเผชิญความ
เสี่ยงจากสื่อที่ด้อยคุณภาพ จากการสำรวจพบว่า
- เด็กเสี่ยงรับรู้เรื่องเพศ เซ็กซ์ผิดวัย จากหนังละครที่ยั่วยุทางเพศและฉากรุนแรง
- สื่อรุนแรง “โหด มันส์ เหี้ยม” เด็กชอบดูหนังยิงกันฆ่ากัน ร้อยละ 70 ติดเกมส์การต่อสู้ ร้อยละ 80
ทำให้เด็กชอบใช้ความรุนแรง
- เสี่ยงต่อสุขภาพ เด็กใช้เวลากับสื่อต่าง ๆ กว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า
- เสี่ยงต่อสมองฝ่อ เด็กมักใช้อินเตอร์เนตเพื่อความบันเทิงมากกว่าความรู้ ในขณะที่เด็กเล็กใช้เวลากว่า 3
ชั่วโมงในการดูทีวีมีผลต่อสมองและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเด็กเล็กไม่ควรดูทีวีเกิน 2 ชั่วโมง
- เสี่ยงต่อการเสพติด เนื่องจากเด็กเห็นการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดาจากการที่เด็กดูสื่อที่ไม่เหมาะสม
- เสี่ยงเป็นเหยื่ออาชญากรรม “ผู้ร้ายไร้สังกัด อาชญากรไร้ตัวตน” เนื่องจากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์

ดังนั้นสื่อทุกประเภทต้องมีการจัดระเบียบเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดย
ใช้ยุทธศาสตร์ “ขจัดร้าย ขยายดี มีภูมิคุ้มกัน”
1. ขจัดร้าย ลดปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการมีมาตรฐานการควบคุมจัดระเบียบสื่อที่ไม่เหมาะสมเป็นรูปธรรม เช่น
เพิ่มโทษผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสื่อที่ไม่เหมาะสม
2. ขยายดี โดยเพิ่มพื้นที่สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ภายใต้ความคิด “สื่อดี รายการทีวีดี
คนฉลาดพร้อมกันทั้งชาติ”
3. มีภูมิคุ้มกัน โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและการเลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมบทบาทสื่อและ
สถานศึกษาให้สร้างค่านิยมที่ดีกับเด็ก ส่งเสริมเด็กให้บริโภคสื่ออย่างรู้เท่าทันสื่อ

การใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ดี แต่ละครอบครัวและสถานศึกษาจะต้องมีส่วนอย่างมากในการแนะ
นำ ปลูกฝังและชี้นำการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกหลานเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากกว่าเป็น
ทาสของเทคโนโลยี

2. ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว


 

3. ภาพพื้นหลัง

ภาพพื้นหลัง

4. สร้างตารางดังภาพ

ตารางที่กำหนด

---------------------------------

* ขอให้ทุกคนโชคดี อย่าลืม บริหารจัดการเวลาให้เหมะสมในการปฏิบัติงาน